Algemene voorwaarden - AltijdAntwoord.nl
Bel ons op: 0853010567   Login

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemene definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, gesloten tussen Altijd Antwoord en opdrachtgevers, met betrekking tot het leveren van telefonische service diensten en daarmee verbonden diensten en producten. De bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Altijd Antwoord: onderdeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contactia BV, statutair gevestigd te Roosendaal, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West-Brabant onder nummer 58528490.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Altijd Antwoord een opdracht verstrekt;de natuurlijke of rechtspersoon tot wie voornoemde aanbieding c.q. overeenkomst is gericht.
 3. Offerte: het schriftelijk aanbod van Altijd Antwoord van diensten en de begroting van de aan die diensten verbonden kosten. zie art. 3.2.
 4. Dienst: Eén of meerdere, door Altijd Antwoord aangeboden services, verleend aan de opdrachtgever, o.a. bestaande uit het volgende; inbound dienstverlening.
 5. Effectieve belseconde: werkelijke gesprekstijd inclusief de verwerkingstijd.

Altijd Antwoord heeft te allen tijde het recht de uitvoering van werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te doen geschieden door één of meer derden of met personeel dat in dienst is van één of meer derden. Voor zover die derden, of hun werknemers jegens de opdrachtgever van Altijd Antwoord wettelijk aansprakelijk zijn, is te hunnen behoeve bedongen, dat zij bij de werkzaamheden, waartoe Altijd Antwoord hen gebruikt, zullen worden beschouwd als uitsluitend in dienst te zijn van Altijd Antwoord. Te hunnen aanzien zullen onder meer gelden alle bedingen betreffende uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, alsmede betreffende vrijwaring van Altijd Antwoord, als omschreven in deze voorwaarden.

Artikel 2 – Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en diensten van Altijd Antwoord .Deze  algemene  voorwaarden  zijn,  met  uitsluiting  van  enige algemene voorwaarde van Opdrachtgever, van toepassing op alle offertes, adviezen, overeenkomsten en (rechts)handelingen (hierna:  de “overeenkomst”  of  de  “opdracht”),  tussen  AltijdAntwoord  en Opdrachtgever voor zover niet door beide partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Altijd Antwoord is pas gebonden aan een opdracht indien en voor zover  deze  door  Altijd Antwoord uitdrukkelijk  en  schriftelijk  is aanvaard en bevestigd. Elke aanbieding en/of offerte van Altijd Antwoord is vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeldt.
 3. Alle  offertes  van  Altijd Antwoord worden  uitgebracht  onder voorbehoud  van  goedkeuring  door  de  directie  van Altijd Antwoord .onderlinge aanbiedingen door Altijd Antwoord of haar ondergeschikten zijn niet bindend, voor zover ze door Altijd Antwoord niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
 4. Altijd Antwoord is bevoegd derden in te schakelen en een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 3 – Elektronische bestelling; totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Altijd Antwoord en Opdrachtgever komt tot stand middels een elektronische bestelling via de website door Opdrachtgever. In het bestelproces wordt aangegeven welk bedrag Opdrachtgever verschuldigd zal zijn. Altijd Antwoord kan haar aanbod herroepen gedurende vijf werkdagen na de aanvaarding door de Opdrachtgever zonder opgaaf van reden.
 2. Daarnaast is het voor Altijd Antwoord mogelijk een offerte op te stellen waarin vermeld wordt welke dienst aangeboden wordt tegen welk bedrag. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Altijd Antwoord niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
 3. Aanbiedingen van Altijd Antwoord zijn geldig gedurende dertig dagen na de datum van de aanbieding, maar worden geheel vrijblijvend gedaan. Altijd Antwoord kan haar aanbod herroepen gedurende vijf werkdagen na de aanvaarding door de Opdrachtgever.
 4. Zowel de offerte alsook de opdrachtverstrekking verplichten niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
 5. Indien Altijd Antwoord op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt (prijs, betaling, condities) zal de opdrachtgever deze prestatie betalen met inachtneming van de alsdan geldende tarieven.
 6. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever welke afwijken of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn enkel binden voor Altijd Antwoord indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.

Artikel 4 – Annulering

 1. De Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren vóórdat Altijd Antwoord met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, indien de Opdrachtgever de hierdoor voor AltijdAntwoord ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door Altijd Antwoord geleden verliezen en gederfde winst, in elk geval de kosten die Altijd Antwoord reeds ter voorbereiding heeft gemaakt. 

Artikel 5 -Wijziging in de overeenkomst

 1. Behoudens tariefwijziging als hierna bepaald, zullen wijzigingen in de overeenkomst slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Altijd Antwoord en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 2. Indien een wijziging als in het vorig lid bedoeld, leidt tot een verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de oorspronkelijke prijs schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 6 – Tarieven

 1. Alle opgegeven en overeengekomen tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk en wel schriftelijk door Altijd Antwoord anders wordt vermeld.
 2. De overeengekomen prijs geldt uitsluitend voor de overeengekomen prestatie, conform de overeengekomen specificaties, onder voorbehoud van het hierna bepaalde.
 3. Alle prijzen op de website, offertes en andere documentatie van Altijd Antwoord zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 4. Bij de antwoordservice van Altijd Antwoord en de tarieven van deze dienst wordt uitgegaan van een maximale gespreksduur van 90 seconden. Altijd Antwoord heeft het recht om overschrijding van deze gespreksduur in rekening te brengen tegen een tarief van €0.02 per effectieve belseconde.

Artikel 7 – Tariefwijziging

 1. Altijd Antwoord is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen. Altijd Antwoord is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer na het tot stand komen van de overeenkomst de diensten waarvan Altijd Antwoord bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, in prijs stijgen: stijging van telefoonkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten.
 2. Altijd Antwoord behoudt zich het recht voor om ingeval van onduidelijk aangeleverde teksten, copy en/of databestanden en/of ondeugdelijke toeleveringen door de Opdrachtgever, die Altijd Antwoord tot meer werkzaamheden en/of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, als moverende reden aan te voeren ter verhoging van de overeengekomen tarieven.
 3. Altijd Antwoord geeft een prijsverhoging onverwijld aan de Opdrachtgever ter kennis.

Artikel 8 – Leveringstermijn

 1. Opdrachten  worden  uitgevoerd  binnen  de  in  de  opdracht vermelde  of  geschatte  termijn,  tenzij  zulks  onmogelijk  blijkt. Alle uitvoeringstermijnen van Altijd Antwoord zijn echter indicatief. Altijd Antwoord zal zich inspannen een zo snel mogelijke ingang van diensten te realiseren, maar biedt hierover geen garanties. Altijd Antwoord is dan ook bij een schriftelijk overeengekomen uiterste termijn eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar middels aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld.

Artikel 9 – Uitvoering dienst

 1. Altijd Antwoord garandeert dat de dienst naar beste zal worden uit worden gevoerd met toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 2. Indien het een goede uitvoering van de dienst vereist, heeft Altijd Antwoord het ercht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Opdrachtgever is gehouden alles te doen wat redelijkerwijs nodig is voor Altijd Antwoord om een juiste uitvoering van de dienst mogelijk te maken. In het bijzonder zal Opdrachtgever er zorg aan dragen alle benodigde gegevens zo spoedig mogelijk aan te leveren aan Altijd Antwoord ter behoeve van het uitvoeren van de dienst.
 4. Altijd Antwoord zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de geleverde diensten te realiseren, maar biedt hierover geen garanties. Altijd Antwoord heeft het recht om haar systemen, inclusief de website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassingen of verbeteringen daarvan.

Artikel 10 – Betalingsvoorwaarden;

 1. Altijd Antwoord zal voor het beschuldigde bedrag een factuur sturen aan de opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient Opdrachtgever zich te houden aan betaling van de facturen  binnen veertien (14) dagen na de factureerdatum, in euro’s en zonder enige inhouding, aftrek of verrekening.
 2. De factuur kan worden voldaan middels de op de website aangegeven betaalmethodes.
 3. Indien opdrachtgever niet binnen acht werkdagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd reageert, wordt hij geacht met de inhoud van de ontvangen factuur volledig in te stemmen.
 4. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Vanaf het moment van intreden van verzuim is Opdrachtgever tevens verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, die Altijd Antwoord ter incasso van haar vordering heeft moeten maken, te vergoeden. Deze worden berekend volgens het krachtens artikel 6:96 lid 5 BW geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. In geval van schending van de in lid één van dit artikel genoemde termijn is opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist zal zijn, een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, vanaf de datum van opeisbaarheid van de hoofdsom.
 5. In geval van niet tijdige betaling is opdrachtgever gehouden om Altijd Antwoord naast betaling van aanmaningskosten, hoofdsom en verschenen rente, schadeloos te stellen voor buitengerechtelijke incassokosten. Deze worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
 6. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
 7. Altijd Antwoord  behoudt  zich  het  recht  voor  om Opdrachtgever periodiek  te  factureren  voor  reeds  verrichte  werkzaamheden  en Opdrachtgever zal desgevraagd vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling verschaffen.

Artikel 11 – Duur en opzegging overeenkomst

 1. Altijd Antwoord levert zijn diensten in de vorm van maandelijkse abonnementen. Bij opzegging van de overeenkomst wordt een termijn gehanteerd van 1 maand. Dit houdt in dat na opzegging, zowel de dienst, uitgevoerd door Altijd Antwoord, als de betaling voor deze dienst, uitgevoerd door Opdrachtgever, nog voor 1 maand zal geschieden.
 2. Tenzij schriftelijk, dan wel tijdens het bestelproces via de website anders is overeengekomen, zal bij het uitblijven van een schriftelijke opzeggen steeds stilzwijgend verlengd worden met eenzelfde periode als welke was overeengekomen.
 3. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds wenst op te zeggen berekent Altijd Antwoord een afkoopsom. De kosten zullen voor 75% in rekening worden gebracht.

Artikel 12 – Zorgplicht; geheimhouding

 1. AltijdAntwoord zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de Opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de Opdrachtgever in acht nemen.
 2. Tevens draagt Altijd Antwoord zorg voor de geheimhouding van alle door de Opdrachtgever in het kader van de opdracht aan Altijd Antwoord ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen Altijd Antwoord niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen en geven Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding. Indien Altijd Antwoord door overmacht wordt verhinderd te presteren, wordt de prestatieplicht van Altijd Antwoord opgeschort tot de situatie van overmacht is geëindigd.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: telecommunicatiestoringen/storingen in het elektronisch berichtenverkeer/storingen op het internet, het onverwacht uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, technische mankementen, transportproblemen, staking, de gevolgen van natuurgeweld, seizoensinvloeden, uitsluiting, e.d., ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door Altijd Antwoord bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
 3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt onder meer verstaan brand en andere bedrijfsstoornissen hetzij bij Altijd Antwoord hetzij bij namens Altijd Antwoord werkzame derden en andere buiten machte liggende gebeurtenissen zoals mobilisatie, oorlog, blokkade, onlusten, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van belastingen, vertraging of het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven en andere soortgelijke omstandigheden.
 4. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Altijd Antwoord opgeschort. In zulke gevallen heeft Opdrachtgever noch het recht op ontbinding van de overeenkomst, noch het recht om naderhand de levering van de diensten van Altijd Antwoord te weigeren, noch het recht om haar (betalings-)verplichtingen jegens Altijd Antwoord op te schorten.
 5. Indien Altijd Antwoord bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. de leverbare dienst afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft in het economisch verkeer.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Altijd Antwoord is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Altijd Antwoord ter zake wordt uitgekeerd. In aanvulling daarop is de aansprakelijkheid van Altijd Antwoord beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de levering van de betreffende dienst. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Altijd Antwoord beperkt tot een bedrag van maximaal € [20.000],-.De aansprakelijkheid van Altijd Antwoord uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen vergoeding aan Altijd Antwoord verminderd met de kosten die Altijd Antwoord gemaakt heeft ter zake van het geleverde.
 2. Altijd Antwoord is in geen enkel geval aansprakelijk voor gevolgschade, of indirecte schade, daaronder begrepen; gederfde winst, gemiste besparingen of intellectuele gegevens.
 3. Altijd Antwoord aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebrekkige medewerking, dan wel gebrekkige en/of onvolledige en/of te laat verstrekte informatie van Opdrachtgever.
 4. Altijd Antwoord is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem haar voor, door of namens Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 5. De Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun oorzaak vinden in door Altijd Antwoord, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen, die mondeling of door de Opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan, dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.
 6. Indien Altijd Antwoord wordt aangesproken tot vergoeding van schade die een derde, daaronder begrepen het personeel van de Opdrachtgever, heeft geleden in verband met de door Altijd Antwoord verrichte diensten, is de Opdrachtgever gehouden Altijd Antwoord voor deze vorderingen te vrijwaren.

Artikel 15 – Opschorting, staking en ontbinding

 1. Indien er gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is Altijd Antwoord bevoegd de levering van diensten uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Altijd Antwoord door deze vertraging te lijden schade.
 2. Altijd Antwoord is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt.
 3. Onverminderd  het  bepaalde  in  de  overige  artikelen  van  deze algemene voorwaarden  wordt  de  Opdrachtgever  indien  hij  niet,  niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem  uit  de  overeenkomst dan wel de algemene voorwaarden mocht  voortvloeien,  alsmede  in  geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie, of indien hij onder  beheer,  bewind  of  curatele  wordt  gesteld, of indien hij zijn bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk staakt of voornemens is daartoe, geacht  van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Altijd Antwoord het recht, zonder  enige  ingebrekestelling  en  zonder  rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de  overeenkomst  geheel  of  gedeeltelijk  te  ontbinden,  ter  keuze van  Altijd Antwoord,  zonder  dat  Altijd Antwoord tot  enige schadevergoeding gehouden is. In deze gevallen is elke vordering die  Altijd Antwoord op de Opdrachtgever  heeft, onmiddellijk opeisbaar.
 4. De gevolgen van opschorting, staking of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 5. Indien Altijd Antwoord door de opschorting, staking dan wel ontbinding van de overeenkomst, schade lijdt en/of hierdoor extra kosten heeft gemaakt, dan komt dit voor rekening van Opdrachtgever.
 6. Altijd Antwoord is niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van de opschorting, staking dan wel ontbinding.
 7. Opschorting, staking of ontbinding ontheft de opdrachtgever niet zijn financiële verplichtingen voor de reeds verrichte werkzaamheden na te komen. Daarenboven is Altijd Antwoord alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door Altijd Antwoord gederfde inkomen.

Artikel 16 – Vervanging nietige bepalingen

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Altijd Antwoord en opdrachtgever in overleg treden teneinde bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden berecht door de Nederlandse rechter in het arrondissement waar Altijd Antwoord haar zetel heeft. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Zeeland-West-Brabant; niettemin heeft Altijd Antwoord het exclusieve recht om het geschil voor te leggen aan de rechter van vestigingsplaats van Opdrachtgever.

Artikel 18 – Slotbepalingen 

 1. Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling door Altijd Antwoord vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
 2. Altijd Antwoord heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht reeds gegeven opdrachten, voor zover niet (gedeeltelijk) uitgevoerd, te annuleren binnen veertien (14) kalenderdagen na deze wijziging.
 3. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden, zijn te vinden op de website van Altijd Antwoord.

Altijd Antwoord – Mei 2018